هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

محصولات با کاربرد خنک کننده های خودرویی

خنک کننده های خودرویی

آب باتری و مایع ضدیخ  یکی از از اجزاء سیستم خنک کننده خودرو به حساب می اید.

یک محصول خنک کننده مناسب میتواند موتور را در تمام شرایط رانندگی در بهینه ترین و  کارآمدترین درجه حرارت خود نگه دارد.

محصولات دسته: خنک کننده های خودرویی

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

هلدینگ صنایع کوچک هرمزان

محفل آریائی تان طلائی، دل های تان دریائی
شادی های تان یلدائی، مبارک باد این شب اهورائی . .